5G sagedused neelduvad putukates enam kui praegused mobiilside sagedused

Mesilane raadiosageduslikus elektriväljas: vasakul 2 GHz (praegu kasutusel olev mobiilside sagedusala), paremal 24 GHz (plaanitav 5G sagedusala); viimase, kõrgema sageduse puhul mõjutab kiirgus mesilast oluliselt enam.

Rühm kogenud rahvusvahelisi teadlasi (Thielens jt) uurisid, kuidas mõjutab uute 5G sageduste kasutuselevõtt mobiilikiirguse neeldumist erinevates putukaliikides. Uuriti sagedusi 2-120 GHz.

Putukate kohta koostati mudelid kasutades kompuutertomograafiat; seejärel leiti putukatele dielektrilised konstandid (kui palju kiirgust kehas neeldub) ning teostati arvutisimulatsioonid.

Simulatsiooniga tuvastati, et kõik uuritud putukad saavad mõjutatud olema uutest 5G sagedustest – kuna kasutusele võetakse kõrgemad sagedused, siis ka putukates neelduv raadiosageduslik kiirgus kasvab kuni 4 korda. Sagedus, mille juures kõige enam raadiosageduslikku kiirgust putukas neeldub, sõltub selle mõõtmetest ja dielektrilisest konstandist. Üldiselt, maksimaalne kiirgusabsorptsioon leiab aset samal lainepikkusel, mis vastab putuka suurusele. Hetkel kasutuses olevate mobiilside sageduste lainepikkused on oluliselt pikemad putukate kehadest, mistõttu need niivõrd suurt mõju neile arvatavasti ei oma.

Joonis. Plaanitav 5G sageduse lainepikkus vastab ligikaudselt mesilase, nii nagu ka paljude teiste putukate kehapikkusega.

Kuivõrd praegu kasutuses olevad mobiilside sagedused on alla 6 GHz, siis kõrgemate sageduste kasutuselevõtt (kuni 120 GHz) tähendab ka suuremat kiirguse absorptsiooni putukatele. See võib aja jooksul viia muutusteni putukate käitumises, füsioloogias ja morfoloogias (putukaliigi vorm ja kuju).

Kõige enam arvatakse mõjutatud olevat putukad pikkusega u 1 cm või vähem. Uuringus oli ka mesilane (Apis mellifera), pikkusega 1,1 cm. Samas võiks loota, et mesilaste populatsiooni 5G drastiliselt mõjutama ei hakka, kuna kõrgemad sagedusalad (24 GHz) tulevad arvatavalt ainult linnadesse; maapiirkondades nende kasutuselevõtt pole otstarbekas, kuna nende sageduste levikuala on väga lühikene.

Ei saa ka välistada, et linnades hakkavad 5G antennid toimima putukapeletitena, väljutades kiirgust, mis putukatele ei meeldi. Mõned teated (Inglismaalt) kirjeldavad, et eksperimentaalsete 5G antennide juures, mis paigaldatud tänavavalgustipostidele, saab palju putukaid hukka. Sellisel juhul meelitab tänavavalgusti valgus putukaid ligi, misjärel sattudes tugeva raadiokiirguse kätte, need hukkuvad. Kui järgnevad uuringud peaks seda nähtust kinnitama, satub 5G infrastruktuur juriidilise väljakutse ette, kuna välitingimustes putukatapjaid kasutada ei tohi.

Originaalartikkel:
Thielens, A., Bell, D., Mortimore, D. B., Greco, M. K., Martens, L., & Joseph, W. (2018). Exposure of insects to radio-frequency electromagnetic fields from 2 to 120 GHz. Scientific Reports, 8(1). https://doi.org/10.1038/s41598-018-22271-3
Rubriigid: elektromagnetväljad | 3 kommentaari

Gingko biloba leevendab mobiilikiirguse mõju ajurakkudele

Türgi teadlase Geverk’i tehtud uuring rottidega näitas, et regulaarne gingko biloba annustamine leevendab mobiilikiirguse kahjulikku mõju ajule.

Uuring tehti 21 roti peal, mis jagunesid kolme rühma. Rottidele lasti Nokia 3310 mobiilikiirgust 2t igapäevaselt hommikul ja pärastlõunal ühe kuu vältel. Mobiiltelefonid, millega raadiosageduslik kiirgus tekitati asetsesid 1m kaugusel puurist. Ühele rühmale rottidest anti ginkgo biloba preparaati (Egb761 100 mg/kg/päevas), teisele rühmale mitte. Kolmas rühm rotte ei saanud ei mobiilikiirgust ega ginkgo bilobat.

Uuringutulemuste olulised järeldused:

  1. Mobiilikiirgusel leiti olevat kahjulik mõju rottide hipokampusele (aju). Mobiiltelefon kõnerežiimis põhjustas oksüdatiivsest stressist tulenevat hipokampuse ajurakkude hukkumist.
  2. Gingko biloba ekstrakt aitas ajurakkudel võidelda oksüdatiivse stressiga ning seega vähenes raku apoptoosi tõttu hukkunud ajurakkude arv. Tulemusena, leevenes osa mobiilikiirguse kahjulikest mõjudest.

Uurijad järeldasid, et pikaajaline viibimine mobiilikiirguse käes omab kahjustavad mõju hipokampusele, millega saavad kannatavada olulised rakufunktsioonid nagu õppimine ja mälu. Samas ei pruugi need tulemused otseselt inimestele üle kanduda, kuna kõnealuses katses kattis mobiilikiirgus kogu roti keha. Inimese kehamass on suurem ning samatugev kiirgus kandub peamiselt pähe.

Originaalartikkel:
Gevrek, F. Histopathological, immunohistochemical, and stereological analysis of the effect of Ginkgo biloba (Egb761) on the hippocampus of rats exposed to long-term cellphone radiation. Histology and Histopathology. 33(5):463-473. May 2018. DOI: 10.14670/HH-11-943
Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

Hoides mobiiltelefoni vastu keha kaasneb kõrge kiirgusekspositsioon

Uued testid Prantsuse ja Kanada laborites näitavad, et mobiiltelefonid põhjustavad kasutajale suurt kiirgustugevust, kui neid kasutada nii nagu neid tavaliselt kasutatakse – hoides vastu keha. 

Canadian Broadcasting Corporation (CBC) leidis, et mobiiltelefonide poolt tekkiv kiirgus ületas valitsuse poolt maksimaalse lubatud piiri, kui mobiiltelefone kasutades hoida vastu keha: taskus, rinnahoidja vahel või süles. Nimelt, mobiiltelefonide tootjad testivad oma tooteid kasutades stsenaariume, kus neid hoitakse kehast eemal. Selliselt saavutatakse kiirgusnäitajad, mis ühtivad kehtivate piirnormidega. Samas, kui mobiiltelefoni asetada vastu keha, siis inimkeha tabav kiirgus mitmekordistub ning ületab riiklike piirnorme. Moobiiltelefonide tootjad on sellest teadlikud ning enamasti on vastavad ohutusjuhised kasutusjuhendites “peenes kirjas” ära toodud.

Probleem seisneb selles, et enamus inimesed ei ole teadlikud, et mobiiltelefoni tuleb kehast eemal hoida. Paljud kasutajad kannavad mobiiltelefoni näiteks püksitaskus. Naised võivad mobiiltelefoni panna ka rinnahoidja vahele või kanda vastu keha mõne muu riideeseme vahel. Samuti tuleb arvesse võtta, et ka näiteks tahvelarvutid, sülearvutid võivad sidepidamiseks mobiilimastiga, kasutada samatugevat kiirgusemissiooni. Nende seadmete hoidmine süles võib seega tugeva kiirgusega katta ka inimese alakeha, sh suguorganid, mis on raadiosageduslike elektromagnetväljade suhtes eriti ohustatud.

Loe lisa:
CBC Investigation: Cell Phones Violate Radiation Government Radiation Limits

 

Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

Ramazzini Instituut kinnitab mobiiltelefonikiirguse kasvajat tekitavat mõju

Märtsikuus (2018) esitas Ramazzini Instituut (Itaalia) laiamastaapse loomuuringu tulemused. Uuringus leiti mobiilikiirgusel olevat statistiliselt märkimisväärselt mõju kasvajate (Schwanoma ja glial) tekkimisele rottidel. Uuringus avaldati rottidele raadiosageduslikku kiirgust kogu nende eluaja vältel. Valim koosnes 2448 rotist, mis jagunes “mobiilsidet kasutavaks” rühmaks ja kontrollrühmaks. Mobiiltelefonikiirgusega jäljendati mobiilimastidest lähtuvat kiirgust.

Ramazzini Instituudi tulemused vastavad paar aastat varem avaldatud NTP uuringu tulemustele. USA National Toxicology Program (NTP ) viis läbi maailma seni suurima ja kallima loomuuringu mobiiltelefonikiirguse kasvajat tekitava mõju kohta.

Märkmisväärne nende uuringute puhul on, et raadiosagedusliku kiirguse tugevus, mis leiti kasvajat põhjustavat, on palju madalam, kui hetkel kehtivad piirnormid. Mõlemad uuringud leiavad samat tüüpi kasvajate esinemissageduse kasvu.

Uuringute peamine järeldus: pikaajaline mobiiltelefonikasutamine tõstab kasvajate esinemise riski (südames ja ajus).

Ramazzini Instituut on üks maailma juhtivamaid uurimisasutusi vähiuuringute osas. Fiorella Belpoggi, PhD, Ramazzini Instituudi Uuringuosakonna direktor põhjendab, et nende uuringu tulemused peaksid olema aluseks seadusandjale uute normide tegemisel. Praegused normid ei kaitse elanikkonda piisavalt. Samuti peaksid mobiiliseadmete tootjad uuringutulemustega arvestama ning edaspidi arendama välja sellised mobiiltelefonid, mis oluliselt vähem inimest kiiritavad.

Loe lähemalt:
World’s Largest Animal Study on Cell Tower Radiation Confirms Cancer Link

Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

Uitnärvi stimuleerimine lubab mitmetest seni ravimatutest hädadest vabanemist – COST workshop

26-27.oktoobril 2017. kogunesid üle Euroopa elektromagnetväljade ja elektroteraapia teadlased Viini Tehnikaülikooli meditsiiniliste elektromagnetväljade workshopile EMF-MED COST, mida rahastab Euroopa Liit.

Kahepäevasel kogunemisel olid vaatluse all uuemad avastused elektromagnetväljade rakendamisel meditsiinis. Suur osa sõnavõttudest keskendus vagaalnärvi (uitnärvi) stimuleerimisel tehtud ja hetkel käimasolevatele uuringutele. Teadlased on kõnealusest positiivsest tervisemehhanismist mõneti ka hämminguks, nimetades seda black box raviaparaadiks – kõiki selle poolt saavutatud raviefekte lihtsalt ei osata seletada. Samas nähakse vagaalnärvi stimuleerimisel ka mitmete varem ravimatuks peetud haiguste puhul kiiret tervenemist. Näiteks ravimatud haavad paranevad mõne nädalaga. Kärbuvad lihased on võimalik viia tagasi toonusesse. Uuringute põhjal on alust arvata, et see ravi osutab mõju ka muudele immuunsüsteemi kroonilistele probleemidele. Efekt seisneb ilmselt autonoomse närvisüsteemi  “motiveerimises” vanu lahendamata või varasemalt organismi võimetele üle käinud tervisehädasid uuesti “menetlusele” võtmast, samas saades tugevat elektrilist ergutust oma funktsioonide täitmiseks. Selge ettekujutus mehhanismist teadlastel praegu puudub, kuid inimestega tehtud eksperimentaalravi viitab terapeudilise mõju poole. Esimesed tootjad testivad praegu seda printsiipi rakendavaid raviseadmeid ning tarbijatele mõeldud mudeleid võiks turule oodata juba lähiaastatel.

Workshopi delegaatide hulgas oli ka selle ajaveebi autor Tarmo Koppel.

Foto: EMF-MED COST workshopi delegaadid. Foto:Tarmo Koppel
Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

Teadlaste ööl toimus Elektrokliima õpituba

29.09.2017 Teadlaste öö festivalil viis selle ajaveebi autor Tarmo Koppel Tallinna Tehnikaülikoolis (TTÜ) läbi õpitoa Elektrokliima mõjust inimese õpi- ja töövõimele.

Õpitoas seletati lahti, millest koosneb elektrokliima ning kuidas TTÜs sellelaadseid uurimusi läbi viiakse ning kuidas seejuures hinnatakse inimese õpi ja töövõimet. Õpitoas muuseas ka demonstreeriti, kuidas kehva kontoritool genereerib elektrostaatilist välja ning kuidas see kehale üle kandub. Soovijaid said ise omal nahal kogeda spetsiifilist magnetvälja, mis ajutegevust mõjutab.

Elektrokliima on üldine termin, mis kätkeb inimese tervist olulisel moel mõjutavaid keskkonnategureid. Kui need parameetrid on sisekeskkonnas optimaalsed, säilib inimesel ka hea töövõime, mis ei väljendu üksnes töö kiires ja korrektses sooritamises, vaid ka positiivses töössesuhtumises. Ühe või mitme elektrokliima parameetri hälve optimaalsest, võib aga keha stressi viia, mistõttu langeb märgatavalt ka töövõime, tekivad vead ning langeb motivatsioon tööd teha. Sellises kollektiivis võib langeda töökvaliteet, tekkida psühhosotsiaalsed pinged, suureneda kaadrivoolavus, langeda produktiivsus ning kannatada tervikuna kogu ettevõtte kasumlikkus.

Teadlaste ööst osavõtjad osalesid õpitoas aktiivselt, elav disksussioon kehtis hiliste õhtutundideni. Enim huvitas osavõtjaid, kuidas saavutada heal tasemel elektrokliima kodukeskkonnas ning mil moel neid indikatiivselt, omal käel mõõta saab.

Tabel 1. Elektrokliima komponendid ning töövõime määrajad.

ELEKTROKLIIMA komponendid hea töövõime kehva töövõime
Elektromagnetväljad
looduslikud elektromagnetväljad õuetingimused ekraneeritud/summutatud
tehislikud elektromagnetväljad normide piires kõrgendatud
elektrostaatilised väljad kontrolli all kõrgendatud (>100V/in)
staatiline magnetväli puudub kõrgendatud amplituud ja gradient
Õhu koostis
Hapniku 02 tase  21% <21%
Süsihappegaas CO2 tase   400ppm >500ppm
Õhuioonid
positiivsete-negatiivsete ioonide osakaal -ioonide rohkus +ioonide rohkus
ioonide kontsentratsioon madal ioonide tase ioonide rohkus võrreldav loodusliku fooniga
Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

8.09.17 erakordselt tugev magnettorm

Sel nädalal, 6.septembril leidis aset erakordselt tugev päikesetorm, millele järgnes 8.septembril erakordselt tugev magnettorm.

Magnettorm algas 8.septembri öösel, kui Päikesel toimunud purse jõudis Maani. Magnettormi tekitasid kaks X-klassi päikeseloidet, mis leidsit aset Päikesel 6.septembril. X-klassi päikeseloide on kõige tugevam päikesetormide kategooria. 6.septembri tugevaim päikeseloide klassifitseeriti X9.3, kusjuures viimane X9 klassi päikeseloide toimus 2006.a-l (X9.0).

Lisaks raadiokiirguslikule tormile Maa atmosfääri ülemistes kihtides, kaasneb loitega laetud osakeste väljapurse Päikeselt. Energeetiliselt laetud plasma lendub ilmaruumi – ing.k. coronal mass ejection (CME).

Erakordselt tugeval magnettormil oli kaks kõrghetke: 8.septembri öösel ning pärastlõunal.

Päikese 11-aastases tsüklis on saabumas solaarne miinimum, kuid sellised pursked  kuuluvad toimiva tähe tegevusse ka vaiksemal perioodil. 8.septembri magnettorm oli tugevaim üle mitme aasta klassifitseerudes Kp8 (skaala Kp1-Kp9).

Nurmijärvi magnetomeeter näitas tugevaimat lööki ~750nT (keskmistatud 10min kaupa)

Tallinnale lähimal asuva Nurmijärvi magnetomeetri salvestisest on näha, et aset leidis tugev löök magnetväljas ~750nanoTeslat.

Nurmijärvi graafik (ennekõike Z telg ehk vertikaalne telg) näitab, et kõigepealt magnetväli tugevnes (kl 13 paiku) ja siis nõrgenes (kl 18 paiku). Kui laetud osakeste voog Maad tabab, siis see löök pressib magnetvälja kokku, mis on magnetvälja jõujoonte tihenemine ehk magnetvälja tugevnemine. Sellele järgneb mõne tunni pärast surve vabanemine, mis tekitab ajutise magnetvälja hõrenemise ehk magnetvälja nõrgenemise. Seepärast muutus ka kompassi näit (deklinatsioon) algul ühele poole ja siis teisele poole.
Nurmijärvi graafikul on ka näha, et surve Maa magnetväljale pole ühtlane vaid selle kestel on lühemaid ja kiiremaid lisalööke. See kosmosetuul , mis Maa magnetosfääri tabab pole seega konstantne, vaid “puhanguline”.

Päikeseloited põhjustasid 6.septembril raadiosidekatkestusi, sh navigatsiooniseadmete häireid. Lisaks raadiosidet kasutavatele süsteemidele olid 8.septembri magnettormi  tõttu häiritud ka tavalised kompassid. TTÜ Merealadeemia poolt rakendatav hoovusemõõtja Tallinna lähedal Vahemadalal, registreeris magnettormi tõuked kompassideklinatsioonimuutustena. Arvestades et Maa magnetväli on 51000 nT, siis ~1,5% hälve maa magnetväljas tekitab magnetkompassile lisadeviatsiooni ~1,5 kraadi.

Vahemadala hoovusemõõtja magnetkompass näitas magnettormi tõugete ajal kompassi deklinatsiooni kuni 1,5 kraadi – ehk rahvakeeli “magnettorm pani kompassi valetama”

Allikad:
http://space.fmi.fi/image/realtime/UT/NUR/XYZlastWEEK.html
http://services.swpc.noaa.gov/images/planetary-k-index.gif
http://on-line.msi.ttu.ee/vahemadal/

Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

Telekomi töötaja ajukasvaja oli tingitud mobiiltelefoni kasutamisest – Itaalia kohus otsustas

Telecom Italia pikaajalisele töötajale Roberto Romeole määrati kohtu poolt igakuine pension, kuna töötajal esinenud ajukasvaja oli tingitud mobiiltelefoni ebaõigest kasutamisest – otsustas Itaalia kohus.

Töötaja advokaadi sõnul oli oluliseks asjaoluks kohtuprotsessis, et kohtu ekspert keeldus arvesse võtmast neid teadusuuringuid, mis olid rahastatud telekomi tööstuse poolt.
Töötaja kasutas tööülesannetes aktiivselt mobiiltelefoni, 3 t päevas, mille tulemusel arenes ajukasvaja ning sellest tingituna kuulmislangus ühes kõrvas. Tööandja ei informeerinud töötajat mobiiltelefoni aktiivse kasutamisega kaasnevatest elektromagnetväljadest, nendega seotud riskidest ega kuidas neid riske vähendada.

Viimastel aastatel on lisandunud mitmeid olulisi teadusuuringuid, mis demonstreerivad elektromagnetväljade, sh mobiiltelefoni riske tervisele. Ka uues tööalaste elektromagnetväljade määruses (kehtiv al. 1.07.2016) pööratakse senisest oluliselt rohkem tähelepanu ohutushoiu korraldamisele ning töötaja kaitsmisele nende väljade eest.

Allikas: Colleen Barry, Associated Press, 20.04.17
http://hosted.ap.org/dynamic/stories/E/EU_ITALY_CELL_PHONE_TUMOR?SITE=AP&SECTION=HOME&TEMPLATE=DEFAULT&CTIME=2017-04-20-14-24-32
Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri

Kõrge mikrolaineekspositsioon Stockholmi T Centralis

Stockholmi kesk-raudtejaam (T Central) on üks tugevaima kõrgsagedusliku elektromagnetväljaga kohti linnas, teatab meie uus uurimus, mis avaldati 12.augustil ajakirjas International Journal of Oncology.

Uuringutulemused toovad esile kõrge ekspositsioonitaseme raudteejaamas, mis on tingitud mobiilside antennidest (GSM, UMTS, LTE) hoone sees. Antennid on paigaldatud moel, kus kiir mitmest antennist tabab peakorruse saali ning tekitab koos peegeldustega mitu tsooni kõrge mikrolainekoormusega. Uuringu ühe autori M.Ahoneni sõnul on oluline välja tuua terviseriski mure nende töötajate osas kelle töökoht on otse mikrolaine kiire sees; need on müüjad, infolaua töötajad ja muu teenindav personal.

Radiofrequency radiation at Stockholm Central Railway Station in Sweden and some medical aspects on public exposure to RF fields

Rubriigid: elektromagnetväljad | Kommenteeri