Minu teadustegevus

Kui soovid kaasa lüüa minu uurimustes või pakkuda koostööd, võta julgelt ühendust.

Käimasolevad uurimisprojektid

valdkond: elektromagnetväljad

Raadiosageduslike elektromagnetväljadega kokkupuute vähendamine mobiilsetest õpiseadmetest.
ing.k. Reducing exposure to Radiofrequency (RF) Electromagnetic fields (EMFs) from mobile devices used for learning.
Uuring testib erinevate tehniliste lahenduste ja kasutamisharjumuste mõju sellele, kuidas vähendada kasutaja kokkupuudet raadiosageduslikele väljadele kaasaskantavatest õpiseadmetest.

Eriti madalsageduslikud magnetväljad töökohtadel.
ing.k. Extremly Low Frequency (ELF) magnetic fields (MF) in workplaces.
Uuring kaardistab ELF magnetväljade esinemist töökohtadel, nende tekitajaid ja töötajate kokkupuudet.

Sissetulevate raadiosageduslike elektromagnetväljade vähendamine kontoritöökohtadel.
ing.k. Mitigation of inbound Radiofrequency electromagnetic fields in office workplaces.
uuring testib erinevaid tehnilisi vahendeid (kaitsematerjale), nende efektiivsust, kuidas vähendada raadiosageduslike väljade levikut siseruumidesse. Väljundid: terviseaspektid, elektrooniline luure, andmekaitse, tundlike elektrooniliste seadmete töö.

Väliste kaootiliste magnetväljade mõju töötaja töötootlikkusele.
ing.k. The effect of external chaotic magnetic fields (MFs) on productivity.
Uuring rakendab uudseid, autori poolt välja töötatud seadmeid, et töötajat ümbritsev elektrokliima oleks produktiivset tööd soodustav. Spetsiifilise magnetilise signatuuriga ruumis on inimesel parem keskendumisvõime ning töö sujub kiiremini. Uuring testib eeltoodu tõhusust. Magnetvälja tugevused on allpool kehtivaid kokkupuute piirnorme.

Kokkupuute vähendamine elektromagnetväljadele töökohtadel.
ing.k. Reducing exposure to the electromagnetic fields at workplaces.
Uuring selgitab erinevate tehniliste ja administratiivsete abinõude tõhusust EMVdega kokkupuute vähendamiseks.

Inimese bioelektrilised parameetrid stressi indikaatorina.
ing.k. Human bioelectrical parameters as stress indicators.
Uuring mõõdab inimese „seesmise aku” tugevust erinevates töötingimustes ja -tegevustes. Uus metoodika võimaldab hinnata töötajal stressi esinemist – mida võib seostada kokkupuutega elektromagnetväljadele.

Ajalised kõikumised looduslikus staatilises magnetväljas ja nende mõju töövõimele.
ing.k. Temporal fluctuations in natural static magnetic field and their effect of workability.
Uuring selgitab staatilise magnetvälja fluktuatsioonide (nn magnettormide) mõju töövõimele.

Elektromagnetväljadega kokkupuute  hindamise küsimustik.
ing.k. A questionnaire to assess the exposure to the electromagnetic fields.
Uuring töötab välja ja testib küsimustikku, millega saaks hinnata kokkupuudet elektromagnetväljadega.

Staatilise magnetvälja gradiendi mõju inimese kognitiivsele tajule.
ing.k. Human cognitive perception of gradient areas of static magnetic field.
Uuring testib, kas ja milliste kognitiivsete tagajärgedega tajub inimene gradienti (järsku üleminekut) staatilises magnetväljas.

valdkond: valgustus ja optiline kiirgus

Ergonoomilise sisevalgustuse süsteem, mis aitab tõsta produktiivsust.
ing.k. ergonomic indoor lighting system that increases the productivity.
Uuring toob „Päikese tuppa”, sest loomulik valgus on inimesele töötegemiseks kõige sobivam valgus. Selleks rakendatakse kombinatsiooni erinevatest valgustiliikidest, mida juhib mikrokontrollersüsteem (dünaamika). Tulemusena kasvab töötaja produktiivsus.

Töötajate rahulolu loodusliku valgustuse tingimustega.
ing.k. Satisfaction to natural daylight levels at office workplaces.
Ankeet-uuring selgitab loodusliku valgustuse taset töökohtadel ning selle taseme seost töötajate enesetunde ja produktiivsusega.

Tallinna Tehnikaülikool
Töökeskkonna ja -ohutuse õppetoolis lektor. Minu loengute teemadeks on: elektromagnetväljad, radioaktiivsus, valgus ja valgustus, müra, sisekliima, ergonoomika, tööstress, riskianalüüs.

TTÜ doktorantuuris viin läbi uurimust teemal “Elektromagnetväljade mõju töötaja töövõimele”. Eesmärk on töökeskkonnas selgitada erineva tugevuse, sageduse ja informatsiooniga elektromagnetväljade toime inimese töötootlikkusele. Mida ette võtta elektromagnetväljade osas, et tõsta tootlikkust.

Liikmelisus ja osalemine võrgustikes

EuroScience Eesti, liige

Collaborative on Health and the Environment – Working Group on Electromagnetic Field

Institute of Electrical and Electronics Engineers, member
RF Environment Safety (RFES), network member EURODOC – European federation of national associations of young researchers  Electromagnetic Shielding,
network member

Electro-Hypersensitivity, network member

Ergonoomka ja töökeskkonna kvaliteediring, Eesti

EMR – Electromagnetic Radiation Solutions,
network member

Olen avatud teadusalasele koostööle
Olen huvitatud koostööst kõikide teadusalade esindajatega, kel huvi all samuti elektromagnetväljad. Võimaliku koostöö väljunditeks võivad olla multidistsiplinaarsed uuringud, ühised artiklid või lihtsalt teadmistevahetus.

Osale vabatahtlikuna
Võta ka ühendust, kui soovid kaasa lüüa minu uurimistöös muul moel, näiteks tulla vabatahtlikuna välimõõtmisi ja katseid läbi viima.

Soovid pakkuda uurimisobjekti?
Kui kahtlustad, et sinu töökohal võivad elektromagnetväljad mõjutada inimeste tervist, võib see kvalifitseeruda minu töös uurimisobjektiks.  Uurimise eesmärk on selgitada, kas ja mil moel on seos elektromagnetväljade ja tervisehäirete vahel. Terviseprobleemid võivad olla nii füüsilised kui vaimsed (pidev kehv enesetunne).

Kommenteerimine on suletud